REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I NEWSLETTERA

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lilumee.com, w szczególności zaś:

 1. warunki i zasady składania zamówień na towary, ich realizacji oraz zapłaty za towary,

 2. zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,

 3. zasady zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,

 4. zasady postępowania reklamacyjnego.

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.).

 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.lilumee.com, prowadzony jest przez Katarzyna Ciąpała prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LILUMEE Katarzyna Ciąpała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8151809436, REGON 387688663 .

 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w formie:

 1. pisemnej na adres: ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut,

 2. drogą elektroniczną za pomocą̨ wiadomości e–mail przesłanej na adres: hello@lilumee.com,

 3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 605 112 594.

 1. Dostęp do niniejszego regulaminu, jego pobranie oraz wydruk możliwy jest w każdym czasie za pośrednictwem strony głównej serwisu www.lilumee.com.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – pod tym pojęciem należy rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca za jego pośrednictwem zakupu.

 2. Czas realizacji zamówienia – oznacza liczbę dni roboczych lub godzin, w trakcie których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.

 3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową, bądź gospodarczą.

 7. Konto – indywidualne, wirtualne konto Klienta, na którym gromadzone są podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, poprzez który Klient składa zamówienie, dokonując wyboru Produktu.

 9. Login – unikalny dla każdego Klienta adres poczty elektronicznej, podawany w toku Rejestracji oraz wykorzystywany każdorazowo do logowania w Sklepie.

 10. Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie wiadomości e-mail, za pośrednictwem których Sprzedawcę informuje o wydarzeniach, Produktach i innych zdarzeniach istotnych z punktu widzenia Sprzedawcy i /lub realizuje działania marketingu bezpośredniego.

 11. Polityka prywatności i plików cookies – dokument określający zasady i sposób ochrony danych osobowych Klientów Sprzedawcy uzupełniający i precyzujący treść Regulaminu, dostępny pod adresem www.lilumee.com.

 12. Produkt/Produkty – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy prezentowane za pośrednictwem Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 13. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 14. Rejestracja – procedura zakładania Konta poprzez podanie przez Klienta, jego unikalnego Loginu oraz hasła, a ponadto poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane.

 15. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym www.lilumee.com.

 16. Sprzedawca – Katarzyna Ciąpała, prowadząca działalność gospodarczą po firmą LILUMEE Katarzyna Ciąpała, Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, prowadząca Sklep oraz będąca Stroną Umowy i Umowy sprzedaży.

 17. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu.

 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 20. Użytkownik – pod tym pojęciem należy rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Newslettera; Użytkownik może, ale nie musi posiadać Konta i być Klientem.

 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie oferty nabycia Produktu/-ów oferowanych przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

3. Wymagania techniczne

 1. Do przeglądania strony internetowej www.lilumee.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu www.lilumee.com, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką̨ internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.

 2. Do rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie www.lilumee.com niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie Formularza zamówienia.

4. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

 2. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta następujące usługi elektroniczne:

a) korzystanie ze Sklepu,

b) możliwość rejestracji i założenia Konta w Sklepie,

c) możliwość zapoznawania się z aktualnymi promocjami i rabatami,

d) otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych promocjach i rabatach.

 1. Sklep może być używany jedynie do celów określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem Sklepu treści i danych:

a) niezgodnych z prawdą, w tym w szczególności fałszywego imienia i nazwiska,

b) naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Klient korzystając z usług i treści dostępnych w Sklepie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 3. Rejestrując się w Sklepie i zakładając Konto Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

 4. Rejestracja umożliwia Klientowi wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy, składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych oraz przeglądanie historii zamówień.

 5. Dane osobowe wprowadzone podczas Rejestracji i dokonywania zakupów przetwarzane są na zasadach wskazanych w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.lilumee.com.

 6. W celu Rejestracji należy wypełnić́ online formularz rejestracyjny, podając Login oraz hasło, a także zapoznać́ się̨ z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 7. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji.

 8. Rejestracja, jak również̇ korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.lilumee.com, są̨ nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegające na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 9. Po zarejestrowaniu się̨ każdorazowe logowanie odbywa się̨ przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 10. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia konta i zażądać́ jego usunięcia w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poprzez przesłanie żądania o usunięciu konta na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: hello@lilumee.com

 11. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Produktów zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.

 12. Prezentowane w ramach Sklepu Produkty mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp - czasowo.

5. Warunki zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w Formularzu zamówienia umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 2. Złożenie przez Klienta Zamówienia bez założenia Konta na zasadach, o których mowa w ust. 1, również wymaga akceptacji warunków Regulaminu.

 3. Klient może dokonać zakupu Produktu siedem dni w tygodniu, przez całą dobę, poprzez złożenie Zamówienia przez Sklep.

 4. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu oraz jego ilości poprzez jego dodanie do Koszyka. Wybór Produktu dokonywany jest przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” po uprzednim ewentualnym uzupełnieniu wariantu Produktu, jeżeli jest on oferowany w różnych wariantach (np. kolorystycznych, rozmiarowych).

 5. W celu sfinalizowania procedury składania Zamówienia Klient powinien kliknąć́ na ikonę̨ „Koszyk”, który przenosi go do zakładki, w której znajdują̨ się̨ wszystkie Towary dodane do koszyka. W zakładce „Koszyk” Klient może zobaczyć́ jakie Produkty zamówił, jaka jest ilość́ każdego z wybranych Produktów oraz jaka jest łączna wartość́ dodanych do koszyka Produktów. Klient może kontynuować́ zakupy po kliknięciu na przycisk „Kontynuuj Zakupy” lub może sfinalizować́ Zamówienie poprzez klikniecie przycisku „Złóż̇ Zamówienie”.

 6. Po kliknięciu ikony „Złóż̇ Zamówienie” Klient zostaje zobowiązany do prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia oraz akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

 7. W formularzu zamówienia należy wskazać:

a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

c) dane odbiorcy

d) sposób dostawy,

e) sposób płatności,

f) adres, na który ma być dostarczony Produkt, jeśli zamówiony Produkt ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

 1. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu Zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych lub błędnych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.

 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Informacje o Produktach, ceny i metody płatności

 1. Informacje zamieszczone w Sklepie www.lilumee.com nie stanowią̨ oferty zawarcia umowy sprzedaży, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu www.lilumee.com podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy Produktu.

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A.

 4. Dostępne formy płatności:

 1. Karty płatnicze

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* Mastercard Electronic

* Maestro

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: Bank Pekao SA 72 1240 2643 1111 0011 0357 1635. W tytule przelewu należy podać:

- Imię, nazwisko lub nazwę firmy Klienta,

- Numer Zamówienia,

- Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

  1. płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.

 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto: Bank Pekao SA 72 1240 2643 1111 0011 0357 1635.

 2. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu Produktów powiększoną o koszty transportu.

7. Dostawa

 1. Dostawa Produktów realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. Dostawa Produktów odbywa się przesyłką kurierską lub wysyłką do paczkomatu. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy są również wskazane na stronie Sklepu w zakładce „Czas i koszty dostawy”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 Dni Roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu Produktu i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia Produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Produkt należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy Produkt znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie Produktu na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

 6. Kupujący będzie informowany na podany przez niego adres e-mail o stanie jego zamówienia, w tym o wysłaniu Produktu do niego.

 7. Koszt dostawy Produktu w całości pokrywa Kupujący

 8. Koszt dostawy Produktu przez kuriera jest uzależniony od objętości Produktów i widoczny jest przy każdym z Produktów.

 9. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania Zamówienia.

 10. W momencie przyjęcia Produktu Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Produkt staje się własnością Kupującego.

8. Odstąpienie od umowy

 1. Stosownie do treści art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł Umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów dostawy.

 2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub inną wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik lub od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku realizacji Zamówienia obejmującego wiele rzeczy dostarczanych w partiach lub częściach.

 3. W przypadku Zamówienia obejmującego Produkt wykonany ściśle według dyspozycji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Produkt „na zamówienie”), stosownie do dyspozycji art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje.

 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, w drodze jednoznacznego oświadczenia woli poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Wzór pisma dostępny jest pod adresem www.lilumee.com. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest konieczne do skuteczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzymuje zwrot wszelkich otrzymanych płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły oferowany przez Sklep internetowy sposób), nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

 6. Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt/Produkty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.

 7. Jeżeli dostarczony Produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

 8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w rozdział 8 ust. 5 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy

 10. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 1-9, przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego.

9. Rękojmia, reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar nowy, bez wad.

 2. W przypadku wad fizycznych lub prawnych produktów zamówionych w Sklepie, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady regulowaną w art. 556 Kodeksu cywilnego. ‘

 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zostać dokonana poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, zawierające wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od doręczenia reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie dalszego postępowania.

 5. Transport reklamowanych Produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 7. Sprzedawca w miarę możliwości technicznych dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego usunięcia niezgodności w systemie i umożliwienie dostępu do Sklepu i Produktów.

10. Newslettery

1. Użytkownik, który wyraził na to zgodę i zaakceptował Regulamin oraz zapoznał się z Polityką prywatności i plików cookies, może otrzymywać od Sprzedawcy Newsletter.

2. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta w przeznaczonej do tego funkcjonalności Portalu należącego do niego adresu poczty elektronicznej (e-mail), a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi.

3. Na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie link weryfikacyjny, mający na celu potwierdzenia prawidłowości wskazanego adresu e-mail. Dopiero kliknięcie we wspomniany link finalizuje zapisanie się na usługę Newsletter.

4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając w link dostępny w treści przesyłanej w ramach Newslettera wiadomości.

11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu są zamieszczone w Polityce Prywatności, do której klienci mają wgląd w każdym czasie na stronie Sklepu.

12. Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu, a wyglądem Produktu dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań, jak również indywidualnych ustawień systemu komputerowego, z którego korzysta Kupujący (w tym ustawień ekranu) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.

 2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

 3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę LILUMEE Katarzyna Ciąpała danych osobowych zawartych w Zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i polityki cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

 4. Sklep szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym www.lilumee.com wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

 5. Sklep i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

 6. Sklep i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień, tak, by nie akceptowała rzeczonych plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w witrynie internetowej Sklepu komunikatu o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez co najmniej 14 dni. Klienci, którzy z zarejestrowanym Kontem Klienta o zaistniałych zmianach Regulaminu zostaną̨ poinformowani dodatkowo poprzez przesłanie im informacji w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Niewyrażenie zgody przez Klienta powinno odbyć się poprzez odesłanie zwrotnej wiadomości e-mail na adres e-mail, z którego nadesłano informację o zmianie Regulaminu z oświadczeniem o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. W razie niewyrażenia zgody przez Klienta na zmianę Regulaminu jego Konto zostaje usunięte ze Sklepu w ciągu 3 dni od momentu powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu.

 11. Sklep dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

 12. Sprzedawca może w każdym czasie zakończyć działanie Sklepu za uprzednim poinformowaniu Klientów z 7 dniowym wyprzedzeniem.

close

Ulubione