Polityka prywatności sklepu internetowego prowadzonego pod adresem:

www.lilumee.com

Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu, zasady dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także zasadę działania plików cookies. Polityka Prywatności określa w szczególności zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, które gromadzone są w związku z korzystaniem ze Sklepu. Dane osobowe pozyskiwane są od Klienta przy zakładaniu Konta, w związku z aktywnościami (w tym transakcjami) dokonywanymi przez Klienta w Sklepie oraz w związku z aktualizacjami danych osobowych dokonywanymi przez Klienta za pośrednictwem Konta.

Niniejsza Polityka Prywatności zostaje udostępniona na stronie internetowej www.lilumee.com, gdzie w każdej chwili Klient może się z nią zapoznać.

I. Postanowienia ogóle

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Ciąpała, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LILUMEE Katarzyna Ciąpała, ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łancut, NIP: 8151809436, adres mail: biuro@lilumee.com.

 2. Sklep działający pod adresem www.lilumee.com działa zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

 3. Administrator gwarantuje prawidłową ochronę danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, czy przetwarzaniem z naruszeniem prawa. Administrator zachowuje należytą staranność ocenianą z punktu widzenia staranności jaką powinien zachować podmiot administrujący danymi.

 4. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą Polityką Prywatności.

 5. Odbiorcami danych będą jedynie podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla Administratora.

 6. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 7. Administrator zapewnia, że pracownicy mający dostęp do danych osobowych zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem ochrony danych osobowych.

 8. Dane Klientów nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 9. Dane Klientów nie są przekazywane ani sprzedawane innym osobom czy instytucjom bez wyraźnego żądania Klienta, którego dane dotyczą.

 10. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich nieuprawnionych osób trzecich lub niewłaściwym wykorzystaniem.

 11. Administrator jest obowiązany do ujawnienia danych Klientów na podstawie przepisów obowiązującego prawa w sytuacjach nim przewidzianych. Administrator na żądanie odpowiednich organów państwa takich jak organy administracji państwowej, organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości ma obowiązek przekazać dane dotyczące Klientów, których żądanie dotyczy.

 12. Administrator przetwarza dane w celu udostępnienia Klientom usług i produktów dostępnych w Sklepie i w celu umożliwienia Klientom skorzystania z nich.

 13. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z przysługującym mu uprawnieniem do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

II. Cel i zakres zbierania i przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe w ramach Sklepu przetwarzane są zgodnie z prawem, w oparciu o następujące podstawy prawne legalizujące takowe działanie:

 • zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych w określonym celu,

 • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług i sprzedaży Produktów zawartej przez osobę, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

2. Administrator zbiera dane osobowe Klientów do następujących celów:

 • umożliwienia rejestracji i założenia Konta w Sklepie,

 • logowania do Konta,

 • umożliwienia dokonania zakupów produktów dostępnych w Sklepie,

 • obsługi Konta,

 • marketingu bezpośredniego (m.in. zamieszania w sklepie informacji o rabatach i promocjach oraz przesyłania tych informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail).

III. Zakres zbieranych danych

 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności dostarczanych przez Sklep Klient korzysta.

 2. Administrator zbiera następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu komórkowego

 • historię dotychczasowych usług i zakupionych produktów, z których korzystał Klient.

 1. Dokonywanie przez Klienta zakupów może wiązać się z koniecznością przetwarzania także innych danych osobowych, tj. danych o transakcji (w szczególności w zakresie numeru rachunku bankowego, metody płatności) i danych do faktury VAT.

 2. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednak jest to konieczne dla korzystania ze Sklepu, w szczególności dokonania zakupu produktów, Rejestracji i korzystania z Konta.

 3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu oraz typ systemu operacyjnego.

 4. Po zarejestrowaniu Konta i w trakcie korzystania z usług Klient jest zobowiązany do stałego aktualizowania wszelkich podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o wyraźną zgodę Klienta oraz zawartą z nim umowę o świadczenie usług.

 6. Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód lub złożenia sprzeciwu. Natomiast dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień, świadczeniem usług i zawieraniem umów przechowuje do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jak również przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków archiwalnych i podatkowych

 7. W każdym czasie Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, będzie to skutkowało usunięciem jego Konta ze sklepu i niemożnością korzystania z jego usług.

 8. Pod pojęciem „cofnięcia zgody”, o którym mowa w ust. 8 i 9, Administrator rozumie także usunięcie Konta przez samego Klienta.

IV. Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi,

 • dokonywania sprostowania tych danych,

 • usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 • w przypadkach przewidzianych w ustawie, Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych,

 • w przypadkach, gdy przetwarzanie konkretnych danych osobowych oparte jest na zgodzie, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem; cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 1. Żądania przewidziane w punkcie powyżej można zgłaszać Administratorowi, na adres mail lub pisemnie na adresy wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

 2. Administrator ustosunkuje się do żądań Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Usunięcie danych przez Administratora będzie równoznaczne z usunięciem Konta i niemożnością korzystania ze Sklepu oraz zakupu Produktów za jego pośrednictwem oferowanych.

 4. W razie wystąpienia zastrzeżeń, co do prawidłowości sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby Sklepu.

V. Polityka cookies

 1. Sklep korzysta z technologii plików cookies, zwanych również „ciasteczkami”. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (Klienta) i są przeznaczone do korzystania ze Sklepu.

 2. Wykorzystywane Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy (cookies sesyjne) lub trwały (cookies trwałe). Cookies sesyjne są przechowywane na urządzeniu Klienta i usuwane z chwilą zakończenia sesji przeglądarki; cookies trwałe są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu w ramach danej sesji i pozostają tam do momentu ich skasowania.

 3. Pliki takie pozwalają rozpoznać urządzenie, Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 4. Pliki cookies są wykorzystywane do:

 • umożliwienia korzystania ze Sklepu,

 • utrzymywania sesji Klienta w celu niewpisywania na każdej podstronie Sklepu ponownie danych logowania,

 • dostosowywania sklepu do zindywidualizowanych potrzeb i preferencji Klientów,

 • prowadzenia anonimowych statystyk korzystania ze Sklepu,

 • działań marketingowych.

 1. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies w urządzeniu końcowym jest Administrator.

 2. Za pomocą plików cookies nie są przechowywane czy przetwarzane dane osobowe Klientów – pliki cookies nie służą do identyfikacji Klientów.

 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa automatycznie dopuszcza przechowywanie plików cookies, przy czym Klienci mogą zmienić ustawienia cookies w tym zakresie, a także usuwać pliki cookies. Możliwe też jest blokowanie plików cookies.

 5. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

 2. Treść niniejszej Polityki Prywatności może ulec zmianie w przypadku zmian ustawowych dotyczących ochrony danych osobowych, rozwoju technologii internetowej lub rozwoju Sklepu.

 3. O zmianie treści niniejszej Polityki Prywatności Klient będzie poinformowany przez Administratora w terminie 14 dni przed jej zmianą. Niewyrażenie zgody przez Klienta na zmianę niniejszej Polityki prywatności powinno odbyć się poprzez odesłanie zwrotnego maila na adres mail, z którego nadesłano informację o zmianie Polityki z oświadczeniem o niewyrażeniu zgody na zmianę. W razie niewyrażenia zgody przez Klienta na zmianę Polityki Prywatności jego Konto zostaje usunięte ze sklepu w ciągu 3 dni od momentu powzięcia przez Administratora wiadomości o niewyrażeniu zgody na zmianę. Klient w każdym czasie sam może usunąć Konto i zaprzestać korzystania ze Sklepu.

 4. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat Polityki Prywatności, skontaktuj się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez wiadomość e-mail na adresy wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

 5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie od 01.05.2021.

close

Ulubione